Nettleie i Haugaland Kraft Nett

Justering av nettleiepriser fra Haugaland Kraft Nett AS

Haugaland Kraft Nett AS justerer nettleien i forhold til ny inntektsramme fra NVE samt økning i forbruksavgiften. Prisene er gjeldende fra 01. januar 2017.

Nettleien er det du betaler for å få transportert strømmen fra kraftprodusenten og hjem til deg, samt skatter og av- gifter til staten. Den skal blant annet dekke drift og vedlikehold av strømnettet lokalt og sentralt, for å opprettholde leveringssikkerheten av strøm.

De siste årene har den ligget på 99,98 %. Alle kunder som er knyttet til Haugaland Kraft sitt ledningsnett betaler nett- leie. Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som bestemmer hvor mye Haugaland Kraft samlet kan ta i nettleie. Årsaken til økningen er ny inntektsramme fra NVE, samt en økning i forbruksavgift på 0,4 øre/kWh. Vi står foran store investeringer på alle nettnivå. Innvesteringsøkningen skyldes en kombinasjon av generell forbruksvekst og re-investeringsbehov i et delvis aldrende nett. 

Historikk nettleiepriser:

Nettleiepriser fra 01.04.2016:
Husholdning (pdf)
Næring (pdf)

Nettleiepriser fra 01.01.2015:
Husholdning (pdf)
Næring (pdf)

Nettleiepriser fra 01.01.2014:
Husholdning (pdf)
Næring (pdf)

Nettleiepriser fra 01.01.2013:
Husholdning (pdf)
Næring (pdf)

Nettleiepriser fra 01.09.2012:
Husholdning (pdf)
Næring (pdf)

Nedlastbar brosjyre:
Nettleiepriser fra 01.09.2012 (pdf)

Nettleiepriser fra 01.01.2012:
Husholdning (pdf)
Næring (pdf)

 

 

Nettjenester

Haugaland Kraft Nett transporterer strømmen til deg og sørger for et strømnett med høy leveringssikkerhet.

Vi tilbyr også en rekke andre nettrelaterte tjenester.
På listen nedenfor finner du oversikt over disse:
 

 Type oppdrag

 Pris

Flytting av nettanlegg Regningsarbeid
Flytting av nettanlegg ifm. ny tilknytning/forsterkning      Inngår i anleggskostnad/anleggsbidrag
Utskifting av blank stikkledning til isolert stikkledning kr. 0,-
Frakobling/midlertidig flytting av nettanlegg pga. skifte  av bordkledning kr. 0,-
Provisorisk isolering av blank ledning

Kr. 0,- de første 2 mnd., deretter kr. 1.000,- pr. påbegynt mnd.

Til-/fra kopling av arbeids strømkasse kr. 2.000,- eks. mva
Påvisning av HK's jordkabler kr. 0,-
Til-/fra kopling som skyldes forhold i kundens eget anlegg kr. 1.500,- eks. mva
Assistanse ved trefelling langs luftlinjer kr. 0,-
Tilkopling av 3-fase i nett med 3-fase kabel, inkl. ny måler kr. 0,-
Måling av elektromagnetisk felt inkl. rapport kr. 1.500,- eks. mva
Utrykning til feil i nettkundes eget anlegg Regningsarbeid, min. kr. 2 500,- eks. mva

 

Regningsarbeid er momspliktig tjeneste.

Har du spørsmål angående nettjenester, ta kontakt med Teknisk Kundemottak på tlf. 05271 eller send forespørsel til : tk@hkraft.no
 

Tariff husholdning og forsamlingshus

Gjeldende fra 01.01.2017


 

For mer informasjon, kontakt kundeservice på telefon: 05271. Alle tvister om nettleien kan bringes inn for NVE tlf. 09575. Standard nettleieavtale og tilknytningsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og EnergiNorge gjelder.

Med forbehold av trykkfeil.

 

 

Tariff Næring

Gjeldende fra 01.01.2017 - Gjelder kunder med organisasjonsnummer

 

I tillegg til tariffprisene kommer lovpålagt  avgift til Enova på kr.800,-/år,  og offentlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. Fra 01.01.17 er forbruksavgiften 16,32 øre/kWh (eks. mva.) Merverdiavgiften er 25%.

Med forbehold av trykkfeil.

Innmatingstariff

Gjeldende fra 01.01.2010

Innmatingstariffen omfatter innmating fra produksjon (mikro-og minikraftverk) inn til Haugaland Kraft Nett sitt distribusjonsnett.

Innmatingstariff = fastledd + tilknytning + energiledd + reaktiv avgift

Fastledd:

Type 1: – kun produksjon og ikke uttak: kr. 0,-
Type 2: – utvekslingspunkt med både innlevering og uttak: fastledd som for uttak ihht gjeldende tariff

Tilknytningsledd:

kr. 12,0 pr. kW beregnet av total installert effekt (30 % reduksjon er inkludert)

Reaktiv effektavgift:

I hht. gjeldende tariff for uttak: kr. 200,- kr/kVAr år

For uttak av reaktiv effekt har hk en generell grense på cos ø = 0,9. uttak utover denne grense belastes en avgift.

For tilknytning med mikro- og minikraftverk vil det fortsatt inntil videre ikke avregnes avgift for reaktivt uttak lavere enn 25 kvar (timesverdi) fra hks nett (selv om cos ø er lavere enn 0,9 for denne timen)

Energiledd:

Energileddet blir avregnet etter punktviser marginaltapssatser multiplisert med områdepris.

 

Tariff Plusskunder

Tariff for plusskunder er som for andre forbrukskunder for forbruk (uttak). Ved innlevering av overskuddsproduksjon får kunden et energiledd/tapsledd som varierer over året, og med spotpris og med hvor kunden er plassert i nettet. Dette blir kalt for punktvise marginaltapsatser. Punktvise marginaltapsatser for innlevering til nettet er normalt positive i område med stor produksjon og lite forbruk, men i område med stort forbruk i forhold til produksjon kan de være negative, slik at kunden får betalt for å levere inn i nettet.