Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Våre kunder får direkte utbetaling ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer

Haugaland Kraft Nett har høy leveringssikkerhet og få av våre kunder blir rammet av langvarige strømbrudd. Kunder som likevel opplever mer enn 12 timer sammenhengende strømbrudd, kan søke om en økonomisk kompensasjon som følge av strømbruddet.
Se  "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer".

Hvem kan benytte ordningen?

Ordningen gjelder kunder som opplever et sammenhengende avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. Merk at kompensasjonsordningen ikke gjelder kunder som har avtaler med utkoplingsklausuler.

Slik søker du kompensasjon:

Du går inn på Min Side og registrere perioden du har hatt strømbrudd. Dette blir da registrert i våre systemer.  Les lengre nede om hvilke kriterier som gjelder for å søke kompensasjon.

Krav til søknaden:

Den som er registrert som kunde må selv fremme kravet om kompensasjon overfor Haugaland Kraft Nett. Kravet må fremmes på Haugaland Kraft "Min Side”

Kravet må fremmes innen rimelig tid etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet og senest innen to måneder.

Kontroll av kravet:

Etter at kravet er fremmet vil Haugaland Kraft Nett kontrollere at kravet er berettiget. Ved kontrollen av kravet vil varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Haugaland Kraft  Nett først fikk melding om strømbruddet, eller Haugaland Kraft Nett visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp:

For godkjente krav gjelder følgende kompensasjonsbeløp:

•    600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
•    1 400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
•    2 700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
•    For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte
      tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidseiendommer er det innført en begrensning. Det samlede årlige kompensasjonskrav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det år avbruddet/avbruddene fant sted.

Utbetaling:

Godkjent utbetaling vil normalt skje på første nettleiefaktura etter at kravet om kompensasjon er kommet Haugaland Kraft Nett i hende og er innvilget. Dersom kravet er fremmet kort tid før fakturautstedelse vil godkjent utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.

OBS! Dersom du har flere anlegg hos samme nettselskap, får du i følge retningslinjene fra NVE bare kompensasjon for ett av anleggene. Ref. NVEs veileder for Utbetaling ved svært langvarige avbrudd.

For fritidsboliger kan det ikke kreves mer i kompensasjon enn det som er forventet årlig nettleie.