Krav om erstatning

Nettkundene kan i enkelte tilfeller kreve erstatning som følge av skade eller økonomisk tap som Haugaland Kraft har rettslig ansvar for.

For at det skal foreligge erstatningsansvar må flere vilkår være oppfylt. Blant annet må det foreligge ansvarsgrunnlag, det vil si et dokumentert økonomisk tap som kan måles i kroner, samt påregnelig årsakssammenheng mellom feilen og den oppståtte skade.

Nettselskapenes erstatningsansvar er i hovedsak regulert av:

  • Energi Norges standard nettleieavtale for husholdningskunder
  • Energi Norges standard nettleieavtale for næringskunder


Vedrørende vilkåret om  ansvarsgrunnlag:

For næringskunder gjelder et uaktsomhetsansvar: Nettselskapet må ha opptrådt klanderverdig eller med forsett for at det skal foreligge erstatningsansvar. Det sentrale her er om nettselskapet kan bebreides for tapet som har oppstått, det vil si om nettselskapets handlemåte anses som et markert avvik fra «normal handlemåte». Dersom nettselskapet/dets ansatte har overholdt gjeldende regler og forskrifter er utgangspunktet at handlemåten ikke kan karakteriseres som uaktsom. For indirekte tap som for eksempel  tapt omsetning, må nettselskapet ha opptrådt med forsett, det vil si med vitende og vilje, for å bli erstatningsansvarlig.

For forbrukerkunder gjelder et kontrollansvar: Nettselskapet er ansvarlig for økonomiske tap som følge av kontraktsbrudd som ligger innenfor nettselskapets kontroll. Det vil si at hendelsen som har forårsaket skade må være et forhold som nettselskapet kan ha påvirknings- og kontrollmulighet overfor. Skader som oppstår som følge av lyn og torden er i utgangspunktet utenfor nettselskapets kontroll, og vil i de fleste saker ikke gi grunnlag for erstatning. Det samme gjelder for uvanlig vær (ekstremvær).

Forhold som nettkunden selv svarer for/har risikoen for, vil i første rekke være feil i kundens eget anlegg. Dette kan være jordfeil, defekte sikringer, skade på inntak eller lignende. I den grad slike forhold er årsaken til kundens påståtte tap, foreligger det ikke kontraktsbrudd fra nettselskapets side. I henhold til eltilsynsloven med tilhørende forskrifter har den enkelte anleggseier eller bruker selv ansvaret for at det elektriske anlegget  i boligen til enhver tid er i forskriftsmessig stand og tilfredsstillende dimensjonert for bruken.

Hvordan kreve erstatning?

  1. Fremme krav til forsikringsselskapet
    Kunden anbefales å kontakte sitt forsikringsselskap for å få dekket sine tap. Dette  gir som regel det raskeste oppgjøret for kunden. Forsikringsselskapet har mulighet til i ettertid å fremme regress overfor Haugaland Kraft. Regressmuligheten gjelder også for kundens egenandel.
     
  2. Fremme krav til nettselskapet
    Kunden må dokumentere sitt tap og legge ut for alle utgifter til evt. taksering og innkjøp av nye gjenstander. Det samlede dokumenterte tapet må fremlegges i et skriftlig krav til nettselskapet. Haugaland Kraft kan ikke kan ta stilling til et erstatningskrav per telefon.

I mange saker kan det være en krevende prosess å kartlegge hva som er skjedd. Kundene må derfor påregne saksbehandlingstid.

Dokumentasjon av tapet
Kunden må dokumentere sitt tap med kvitteringer etc. Det er viktig at man ikke kvitter seg med ødelagte gjenstander før saken er ferdigbehandlet, i tilfelle det skulle bli aktuelt å undersøke gjenstandene nærmere.

Kundens plikt til å begrense skadeomfanget
Kunden har etter standard nettleiekontrakt plikt til å begrense skadeomfanget. Dette kan være å forebygge tiltak og tiltak kunden iverksetter etter en skadehendelse. Det betyr at hvis fryseboksen går i stykker må man finne andre steder å oppbevare mat og frysevarer, og kunder som ikke har sine anlegg under daglig tilsyn må iverksette nødvendige tilsynsordninger eller andre forebyggende tiltak slik at skader unngås/begrenses. Forsømmer kunden sin tapsbegrensningsplikt, kan erstatningen bli redusert eller falle bort.

Det vil  fra tid til annen kunne oppstå strømbrudd. Nettkunder som er særlig avhengig av sikker og stabil strømleveranse plikter selv å iverksette egnede sikkerhetstiltak, jfr tilknytningsavtalen § 13-5.

For henvendelse om erstatningskrav send e-post til prosjektering@hkraft.no

Reklamasjonsfrist
For  å kunne ha krav på erstatning, må kunden reklamere overfor nettselskapet. En kunde mister retten til å gjøre gjeldende et kontraktsbrudd dersom han ikke gir nettselskapet beskjed om kontraktsbruddet «innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget» dette. Normalt vil det si 2 måneder etter at han oppdager mangelen skaden. Kunden må reklamere innen 2 år og dersom  det er mer enn 3 år siden skaden har inntruffet, kan erstatningskravet være foreldet etter reglene i foreldelsesloven.

Klagemulighet
Når saken er ferdigbehandlet, gis det skriftlig tilbakemelding til kunden. Forbrukerkunder kan påklage et avslag på erstatning til Elklagenemnda. Les mer om dette på nemndas hjemmeside, www.elklage.no