Melding av det elektriske anlegget

Når du bestiller elektriker, skal elektroinstallatøren din sende en "Melding om Installasjonsarbeid" til oss (forhåndsmelding).

Sammen med denne meldingen skal han vedlegge situasjonsplan, en plan som viser hvordan boligen plasseres på tomten og med avmerket sted for inntakspunkt.

Utfra disse opplysningene starter Haugaland Kraft Nett planleggingen for framføring av permanent strøm til ditt anlegg. Etter gjeldene regler for ditt anleggsbidrag. For mer informasjon trykk her.

Når anlegget er ferdig, sender elektroinstallatøren ferdigmelding til oss og utsteder en erklæring til eier / bruker (deg) av anlegget om at installasjonen er utført i samsvar med sikkerhetskravene (samsvarserklæring).

Nettilknytning

Når du skal realisere dine byggeplaner er det noen viktige punkt vi gjerne vil tipse deg om:

Nett-tilknytning


Før du starter byggearbeidet, bør du ta kontakt med Haugaland Kraft Nett for å forvisse deg om det er mulig å få tilstrekkelig med strøm til prosjektet ditt og hva det eventuelt vil koste.

Legg gjerne ved et kart som viser plassering.
Se ellers menyen til venstre for mer informasjon.
 

 

Se også :
Haugaland Krafts Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg


Kontaktinformasjon Haugaland Kraft Nett:

Kontaktinformasjon for enkeltkunder/mindre utbygginger: Kundeleveranse

Kontaktinformasjon for utbyggere/større utbygginger: Utbygging

Haugaland Kraft Nett AS benytter Energi Norges anbefalte Nettleievilkår og Tilknytnings- og nettleieavtale for tilknytning til det elektriske distribusjonsnettet. For privatkunder har Energi Norge utarbeidet avtalen i samarbeid med Forbrukerombudet. 

Energi Norges standard avtalevilkår for næring er gjeldende for Haugaland Kraft Nett sine næringskunder. 

Avtalevilkårene gjelder for nye og eksisterende kunder med unntak av der det er inngått særskilt avtale.

Nedenfor finner du avtaler og vilkår.

Husholdning:

Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning  (pdf)

Næring:

Standardavtale og -vilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder (pdf)
Særskilte krav for næringskunder

Plusskundeordning

Hva er en plusskunde?

Kort fortalt er en plusskunde en kunde som på tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskudstrømmen selges til samme selskap som du kjøper kraft ifra. Typiske plusskunder kan være boligeiere med solcellepaneler på taket.

Vil du bli plusskunde eller ønsker å vite mer ?

Les her eller send epost til Prosjektering@hkraft.no. Vennligst skriv PLUSS i emnefeltet.

Nyttig å vite før du kjøper elbil

Det selges stadig flere elbiler i Norge, og mange av dem befinner seg i Haugaland Kraft Nett sitt forsyningsområde. Lading av elbilene krever noen særlige forholdsregler, og vi har derfor utarbeidet et dokument som er nyttig å gjøre seg kjent med før en skal kjøpe elbil. Dokumentet kan lastes ned her.

Byggestrøm

Trenger du strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du leie byggestrømskap hos din elektroinstallatør.

Bestilling av byggestrøm blir meldt inn via installasjonsmeldingssystemet Elsmart. Dette betyr at det må meldes inn av elektroinstallatør. Bestilling må sendes i god tid før ønsket tilkobling. Leveringstid på byggestrøm hos Haugaland Kraft  er opptil 10 virkedager.

For spørsmål vedrørende byggestrøm, ta kontakt med Kundeleveranse

Stikkledning

Haugaland Kraft Nett sin standard stikkledning er kabel. Kabelen vi leverer er normalt aluminiumskabel, 4x50mm2.

I byggefelt blir kabelen til din bolig tatt med i prosjekteringen fra starten av, og det vil derfor ligge ca. 25m kabel ved stikket der vann og kloakkrør også ligger.

Der hvor det bygges kun en enkelt bolig må installatør kontaktes, som også holder den videre kontakt med Haugaland Kraft Nett.

HK har ansvar frem til definert tilknytningspunkt i henhold til grensesnittene er definert i NEK 399-1:2018. Fra tilknytningspunktet og videre inn i boligen er det huseier / elektroinstallatør sitt ansvar.

Det er viktig at elektroinstallatør er involvert så tidlig som mulig i byggeprosessen, slik at rør/ kabler kommer på plass der de skal, og at jordingsanlegget blir utført på en forskriftsmessig måte.

I byggefelt blir kabelen din sikret med sikringer mot kortslutning i skap ute i gaten.
Utenom byggefelt, og dersom kabelen skal tilkobles i stolpe praktiserer Haugaland Kraft Nett AS kabelskap ved stolperot.

Ved ny-tilknytninger vil det ikke bli praktisert tilknytning av stikkledning, type luftledning. Dersom spesielle forhold tilsier det ikke er mulig å grave ned kabel, må HK kontaktes for vurdering.

 

Anleggsbidrag

Ved tilknytning av nye installasjoner, endringer i eksisterende installasjoner etc. som betinger økt overføringskapasitet og anleggskostnader, beregnes anleggsbidrag i henhold til § 17-5 i forskrift nr.302 fastsatt av NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat)
 

Fastsettelse av anleggsbidrag

I forskriften fra NVE kan nettselskapene fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. I anleggskostnaden inngår kostnader med prosjektering, materiell, montasje, transport, grøfter etc.

For nærmere beskrivelse av rutiner for beregning av anleggsbidrag klikk her


Eierskap til anlegg

Nettanlegg som er helt eller delvis finansiert gjennom anleggsbidrag betalt av kunde eies av Haugaland Kraft Nett.

Ta kontakt, tidligst mulig, med Kundeleveranse for å klarlegge om dette gjelder deg.