Endring i praksis for beregning av anleggsbidrag i Haugaland Kraft Nett AS

Haugaland Kraft Nett AS har frem til nå praktisert å gi bunnfradrag på inntil kr 30.000,- pr. enhet for nye tilknytninger eller forsterkninger.

Fra 1. august 2016 bortfaller Haugaland Kraft Nett sin praksis med å gi bunnfradrag for nye tilknytninger og forsterkninger i strømnettet bestilt av kunde. Dette medfører at kunden må betale alle nødvendige kostnader ved tilknytning eller forsterkning. Kostnaden vil omfatte timekostnader, materialkostnader og kostnader ved eventuelt kjøp av eksterne tjenester (som f.eks. gravekostnader).

Anleggsbidrag er kostnader kunde/utbygger må betale ved utbygging eller forsterkning av strømnettet som er utløst av kunde/utbygger sitt behov. Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, samt å fordele disse mellom kunde som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.

Anleggsbidraget omfatter de anleggsdelene som Haugaland Kraft Nett normalt bygger frem til grensesnitt mot kunde og er som hovedregel ved husvegg eller tilknytningsskap. Ved forespørsel om tilknytning eller forsterkning gir Haugaland Kraft Nett et skriftlig tilbudsbrev med prisestimat på forventet anleggsbidrag. Faktisk anleggsbidrag beregnes og faktureres etter medgåtte kostnader og kan avvike noe fra oppgitt prisestimat.

Nettleien som hver enkelt nettkunde betaler skal dekke kostnadene som Haugaland Kraft Nett har med drift og vedlikehold av strømnettet. Ved å legge en større del av utbyggingskostnaden på den som faktisk initierer utbygging, bidrar dette også til å holde nettleien lavere. Flere nettselskap har allerede innført praksis med fjerning av bunnfradrag og Haugaland Kraft Nett sin endring blir en harmonisering mot resten av landet.

Endringen gis ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at allerede igangsatte tilknytninger og forsterkninger får bunnfradrag etter gammelt regelverk.
 

I en overgangsfase vil i tillegg følgende regler gjelde:

Konkret forespørsel sendt Haugaland Kraft Nett før 01.08.16, som tilfredsstiller pkt. 4.1 i våre standardkrav, får bunnfradrag. Vær oppmerksom på at tilbudsbrevet har en gyldighet på 3 måneder og ved utgått frist må det utarbeides nytt tilbudsbrev som da blir uten bunnfradrag.

Konkret forespørsel sendt Haugaland Kraft Nett etter 01.08.16, får ikke bunnfradrag.

Anlegg forskuttert av Haugaland Kraft Nett, iht. 10 års-regelen, gis ikke bunnfradrag ved bestilling etter 01.08.16.

Enkelte saker vil måtte behandles separat i forhold til hvilket regelverk som skal gjelde.
 

Haugaland Kraft Nett sin praksis for beregning av anleggsbidrag er utarbeidet på grunnlag av NVEs forskrift av 11.mars 1999 nr.302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer der § 17-5 omhandler anleggsbidrag, samt de generelle tilknytningsvilkårene for henholdsvis privatkunder og næringskunder.

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

På NVE sine nettsider kan du finne mer informasjon om anleggsbidrag.

 

Eventuell spørsmål vedrørende denne endringen kan rettes til:

Mette Espevoll

Seksjonsleder Distribusjonsnett

mette.espevoll@hkraft.no