Tariff Næring

Gjeldende fra 01.01.2018 - Gjelder kunder med organisasjonsnummer

I tillegg til tariffprisene kommer lovpålagt  avgift til Enova på kr. 800,-/år,  og offentlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. Fra 01.01.18 er forbruksavgiften 16,58 øre/kWh (eks. mva.) Merverdiavgiften er 25%.

* Vinter regnes fra 1. januar t.o.m. 31. mars samt fra 1. oktober t.o.m. 31. desember.
  Sommer regnes fra 1. april t.o.m. 30. september

Med forbehold av trykkfeil.

Tariff husholdning og forsamlingshus

Gjeldende fra 01.01.2018

Begrepsforklaringer

  1. Fastledd er en fast årlig kostnad som alle som er tilknyttet strømmenettet må betale.
     
  2. Energiledd er en bevegelig kostnad som varierer etter hvor mye den enkelte kunde belaster nettet.
     
  3. Enovas virksomhet finansieres gjennom Energifondet. Formålet er å gi støtte til ENØK tiltak. Les mer om Enova på: www.enova.no


For mer informasjon, kontakt kundeservice. Alle tvister om nettleien kan bringes inn for NVE tlf. 09575. Standard nettleieavtale og tilknytningsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og EnergiNorge gjelder.
 

* Vinter regnes fra 1. januar t.o.m. 31. mars samt fra 1. oktober t.o.m. 31. desember.
* Sommer regnes fra 1. april t.o.m. 30. september


Med forbehold av trykkfeil.

 

 

Tariff Næring

Gjeldende fra 01.01.2018 - Gjelder kunder med organisasjonsnummer

I tillegg til tariffprisene kommer lovpålagt  avgift til Enova på kr. 800,-/år,  og offentlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. Fra 01.01.18 er forbruksavgiften 16,58 øre/kWh (eks. mva.) Merverdiavgiften er 25%.

* Vinter regnes fra 1. januar t.o.m. 31. mars samt fra 1. oktober t.o.m. 31. desember.
  Sommer regnes fra 1. april t.o.m. 30. september

Med forbehold av trykkfeil.

Nettjenester

Haugaland Kraft Nett transporterer strømmen til deg og sørger for et strømnett med høy leveringssikkerhet.

Vi tilbyr også en rekke andre nettrelaterte tjenester.
På listen nedenfor finner du oversikt over disse:

  Type oppdrag

  Pris

Flytting av nettanlegg

Regningsarbeid

Flytting av nettanlegg ifm. ny tilknytning/forsterkning     
Inngår i anleggskostnad/anleggsbidrag

Utskifting av blank stikkledning til isolert stikkledning

kr. 0,-

Frakobling/midlertidig flytting av nettanlegg pga. skifte av bordkledning

kr. 0,-
Provisorisk isolering av blank ledning

Kr. 0,- de første 2 mnd., deretter kr. 1.000,- pr. påbegynt mnd.

Til-/fra kopling av arbeids strømkasse

kr. 2.000,- eks. mva

Påvisning av HK's jordkabler

kr. 0,-

Til-/fra kopling som skyldes forhold i kundens eget anlegg

kr. 1.500,- eks. mva

Assistanse ved trefelling langs luftlinjer

kr. 0,-

Måling av elektromagnetisk felt inkl. rapport

kr. 1.500,- eks. mva

Utrykning til feil i nettkundes eget anlegg

Regningsarbeid, min. kr. 2 500,- eks. mva

Regningsarbeid er momspliktig tjeneste.

Har du spørsmål angående nettjenester, ta kontakt med Kundeleveranse

Innmatingstariff

Gjeldende fra 01.01.2010

Innmatingstariffen omfatter innmating fra produksjon (mikro-og minikraftverk) inn til Haugaland Kraft Nett sitt distribusjonsnett.

Innmatingstariff = fastledd + tilknytning + energiledd + reaktiv avgift

Fastledd:

Type 1: – kun produksjon og ikke uttak: kr. 0,-
Type 2: – utvekslingspunkt med både innlevering og uttak: fastledd som for uttak ihht gjeldende tariff

Tilknytningsledd:

kr. 12,0 pr. kW beregnet av total installert effekt (30 % reduksjon er inkludert)

Reaktiv effektavgift:

I hht. gjeldende tariff for uttak: kr. 200,- kr/kVAr år

For uttak av reaktiv effekt har hk en generell grense på cos ø = 0,9. uttak utover denne grense belastes en avgift.

For tilknytning med mikro- og minikraftverk vil det fortsatt inntil videre ikke avregnes avgift for reaktivt uttak lavere enn 25 kvar (timesverdi) fra hks nett (selv om cos ø er lavere enn 0,9 for denne timen)

Energiledd:

Energileddet blir avregnet etter punktviser marginaltapssatser multiplisert med områdepris.

 

Tariff Plusskunder

Tariff for plusskunder er som for andre forbrukskunder for forbruk (uttak). Ved innlevering av overskuddsproduksjon får kunden et energiledd/tapsledd som varierer over året, og med spotpris og med hvor kunden er plassert i nettet. Dette blir kalt for punktvise marginaltapsatser. Punktvise marginaltapsatser for innlevering til nettet er normalt positive i område med stor produksjon og lite forbruk, men i område med stort forbruk i forhold til produksjon kan de være negative, slik at kunden får betalt for å levere inn i nettet.